Huisregels


Huisregels

 • Er worden beslist geen erotische massages uitgevoerd.
 • Gemaakte afspraak dient 24 uur voor aanvang geannuleerd te worden.
 • Uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw toestemming niet verstrekt aan derden.
 • De praktijk is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van uw persoonlijke bezittingen.
 • Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn tijdens een behandeling.
 • Voor aanvang van een massage dient u zorg te dragen voor algehele hygiëne van uw lichaam.
 • Bij twijfel over een bestaande blessure kan de masseur besluiten om níet over te gaan tot massage.
 • Bent u onder behandeling van een arts of fysiotherapeut en/of gebruikt u medicijnen dan kan de masseur u vragen of u overlegt met de desbetreffende of een massage toegepast mag worden tijdens de behandelperiode.
 • Indien u informatie achterhoudt inzake aandoeningen en/of blessures e.d. dan kunt u praktijk Senergiek níet verantwoordelijk stellen voor de resultaten of gevolgen tijdens of na behandeling of massage.

Contra- indicaties/ Wanneer mag u niet gemasseerd worden

 • Massage of massagetherapie is NIET geschikt bij koorts of teveel pijn.
 • Bij hartklachten/afwijkingen altijd toestemming vragen aan de huisarts of cardioloog. Ook ontstekingen, vaatziekten, infecties of huidziekten kunnen plaatselijk beperkingen opleveren.

Algehele contra-indicaties: (een rede om u op dit moment niet te laten masseren)

 • Koorts
 • Algeheel onwel zijn
 • Te veel pijn
 • Zwanger
 • Hartafwijkingen
 • Kanker

Plaatselijke contra-indicaties: (een rede om het aangedane lichaamsdeel op dit moment niet te laten masseren)

 • Ontstekingen
 • Vaatziekten
 • Open wonden en bloeduitstortingen
 • Spataders
 • Infecties en/of huidziekten

Uw privacy:

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen en gesprekken. Ook bevat uw dossier persoonsgegevens zoals naam adres en telefoonnummer. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 • Er geen gegevens digitaal worden opgeslagen

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) t.o.v. derden. De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier kan worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.